Welsh language resources

Croeso i ‘Grow Your Own Potatoes’

Mae ‘Grow Your Own Potatoes’ (GYOP) yn fenter gan y Cyngor Tatws, sy’n dysgu plant ysgol gynradd am datws.  Gyda thros 1 miliwn o blant ysgol gynradd yn elwa o’r profiad stafell ddosbarth hwn, sy’n rhan o gwricwla’r Deyrnas Unedig, mae plant yn dysgu sut mae tatws yn tyfu a sut maen nhw’n rhan o ddeiet iach a chytbwys.  Y cyfan sydd angen i ysgolion ei wneud yw cofrestrueu manylion i dderbyn pecyn tyfu tatws AM DDIM, i ddefnyddio’r cynlluniau gwersi a’r taflenni gwaith ategol, ac er mwyn cael cyfle i ennill gwobrau gwych ar gyfer eich ysgol, rhowch gynnig ar y gystadleuaeth unwaith eich bod wedi cynaeafu’ch tatws.
Mae GYOP yn rhoi cyfle i blant i gael y profiad o dyfu’u bwyd eu hunain a darganfod o ble mae tatws yn dod.  Mae’n weithgaredd syml y gellir ei wneud yn y stafell ddosbarth.  Mae’r prosiect hefyd yn helpu plant i ddysgu mwy am fwyta’n iach, a’r rôl mae’r daten yn ei chwarae mewn deiet iach a chytbwys.

Sut mae’r prosiect yn gweithio

 • Mae’r prosiect wedi’i anelu at Gyfnodau Allweddol 1 a 2, sef plant 5 – 11 oed
 • Mae angen i ysgolion gofrestru’u manylion ar-lein i dderbyn eu pecyn tyfu AM DDIM
 • Mae’r prosiect yn dechrau ym mis Mawrth gyda’r plannu, a chynaeafir y cnwd ym Mehefin
 • Gall ysgolion dyfu’u cnydau yn y stafell ddosbarth neu'r tu allan.  Mae’r pecyn wedi’i gynllunio fel bod unrhyw ysgol gynradd yn gallu cymryd rhan, waeth faint o le sydd ar gael
 • Unwaith bod y tatws wedi’u cynaeafu, gall ysgolion gyflwyno’u pwysau i gael cyfle i ennill gwobrau ar gyfer yr ysgol
 • Cefnogir y prosiect gan adnoddau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm ffurfiol, sydd ar gael ar y wefan.

Dyddiadau allweddol 2017


 • Dyddiad cau ar gyfer cofrestru - Dydd Gwener 27 lonawr 2017
 • Egino i ddechrau erbyn – Dydd Mawrth 21 Chwefror 2017
 • Plannu’ch tatws erbyn – Dydd Mawrth 7 Mawrth 2017
 • Cynaeafu’ch tatws erbyn – Dydd Mawrth 13 Mehefin 2017
 • Cystadleuaeth yn cau – Dydd Gwener 23 Mehefin 2017

Dyddiadau allweddol 2018


 • Dyddiad cau ar gyfer cofrestru – Dydd Gwener 26 Ionawr 2018
 • Egino i ddechrau erbyn – Dydd Mawrth 20 Chwefror 2018
 • Plannu’ch tatws erbyn – Dydd Mawrth 6 Mawrth 2018
 • Cynaeafu’ch tatws erbyn – Dydd Mawrth 12 Mehefin 2018
 • Cystadleuaeth yn cau – Dydd Gwener 22 Mehefin 2018

Cofrestru

Mae angen i ysgolion gofrestru ar-lein i dderbyn eu pecyn tyfu am ddim. Llanwch fanylion eich ysgol ar y dudalen gofrestru.   Nifer cyfyngedig o becynnau sydd ar gael a’r cyntaf i’r felin fydd hi, gydag uchafswm o ddau ar gael i bob ysgol.

Y Pecyn

Yn dilyn llwyddiant bocs y llynedd, rydym wedi mynd un cam ymhellach a chynnwys hambwrdd ‘egino’ fel rhan o’r pecyn eleni.  Y cyfan sydd angen ichi ei wneud yw agor yr hambwrdd a thynnu’r cynnwys allan.  Plygwch yr hambwrdd yn ôl i’w le a’i ddal i fyny gyda’r tab bach ar gefn y bocs.  Gwasgwch y saith disg crwn yn eich hambwrdd allan, a gosodwch eich tatws hadu ar y top, gan wneud yn siwr bod yr egin yn wynebu ar i fyny.  Torrwch y caead allanol i ffwrdd ar hyd y llinell doredig.


Y tu mewn i’r bocs cewch:

 • 4 hadyn math Rocket, gan gynnwys 1 ar gyfer y prosiect O Dan y Pridd, 3 math rhanbarthol – yng Nghymru math Rudolph fydd hwn
 • Hambwrdd ‘egino’
 • 2 fag Hado
 • Labeli i nodi’r math o datws a blannwyd ym mhob bag
 • 2 daflen o sticeri
 • Llythyr yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gynaeafu cnwd llwyddiannus, gan gynnwys dyddiadau a sut i blannu.  Hefyd, eleni, rydym wedi cynnwys taflen ffeithiau syml ar Iechyd Planhigion , sydd ar gael i’w lawrlwytho o’r wefan.

Y cyfan sydd ei angen arnoch yw pridd, digon o ddwr a digonedd o gariad a sylw!!!

Tyfu’ch tatws

Mae cyfarwyddiadau llawn ar blannu a thyfu’ch tatws ar gael yn y pecyn.  Hefyd, mae ‘na adnoddau tyfu tatws ar gael i’w lawrlwytho a’u defnyddio mewn gwersi.

Cystadleuaeth

Er mwyn cymryd rhan yn y gystadleuaeth, rhaid i ysgolion gadw at y rheolau.  Bydd unrhyw ysgol sy’n methu â gwneud hynny’n cael ei diarddel.
 
Dim ond ysgolion cynradd CA1 a CA2 (rhai 5 – 11 oed) yng Nghymru, Lloegr a’r Alban sy’n cael cymryd rhan.

 • RHAID defnyddio’r tatws hadu math Rocket a’r math Rhanbarthol.
 • Dylid tyfu’r tatws yn y bagiau tyfu Hado du a ddarperir - dylid rhoi’r tair taten hadu Rocket yn un bag a’r holl datws hadu Rhanbarthol yn y llall - gan ddefnyddio’r labeli adnabod a geir yn eich pecyn.
 • Gellir defnyddio pridd neu gompost i dyfu’r tatws ynddo:  does dim cyfyngiadau ar y maetholion ychwanegol y gellir eu hychwanegu i’r pridd.
 • Rhaid i ysgolion bwyso’u cnydau’n gywir ar wahân, hyd at y gram agosaf.  Rhaid nodi’r pwysau mewn gramau ee 1736g.   Rhaid golchi a sychu’r cnwd, gan sicrhau bod yr holl bridd/compost wedi’i dynnu.
 • Mae’r her yn dechrau ar Ddydd Mawrth 7 Mawrth 2017;  ni ddylai ysgolion ddechrau tyfu’u tatws (gan gynnwys egino) cyn y dyddiad hwn.  Rhaid cynaeafu’r bagiau tyfu cyn Dydd Mawrth 13 Mehefin 2017 man pellaf.
 • Rhaid i ysgolion gyflwyno pwysau’u tatws fesul math erbyn Dydd Gwener 23 Mehefin 2017 i’r Cyngor Tatws, gan ddefnyddio’r ffurflen gystadlu isod.  Dim ond ceisiadau a anfonir drwy gyfrwng y ffurflen gystadlu sydd ar y wefan a dderbynnir.
 • Yr enillwyr fydd yr ysgolion sy’n tyfu’r cnwd trymaf o datws yn unol â’r rheolau.  Ni fydd ceisiadau cymysg (math Rocket a math Rhanbarthol) yn gymwys.
 • Rhoddir gwobrau am y canlynol:
  • Un wobr genedlaethol, am y cnwd trymaf o’r math Rocket
  • Rhanbarthol, Cymru, Yr Alban, Gogledd Ddwyrain, Gogledd Orllewin, Canolbarth, De Ddwyrain a De Orllewin Lloegr - un wobr y rhanbarth am y cnwd trymaf o fath rhanbarthol
 • Hysbysir enillwyr un ai’n ysgrifenedig neu dros y ffôn o fewn 28 diwrnod o’r dyddiad cau sef Dydd Gwener 23 Mehefin 2017.
 • Mae’r enillwyr yn cytuno i gymryd rhan yng nghyhoeddusrwydd y Cyngor Tatws.  Postir manylion yr enillwyr ar y wefan addysgol goyp.potato.org.uk o fewn un mis o ddyddiad cau’r gystadleuaeth.


Bydd penderfyniad y Cyngor Tatws yn un terfynol.  Mae hefyd yn cadw’r hawl i ddiarddel unrhyw berson cysylltiedig neu enwebedig sy’n ymddwyn yn groes i reolau neu fwriad y gystadleuaeth, a bydd yn datgan bod unrhyw honiadau sy’n seiliedig ar ymddygiad o’r fath yn ddi-rym.  Mae gan y Cyngor Tatws yr hawl i ychwanegu neu hepgor unrhyw reolau os rhoir rhybudd rhesymol; neu i ganslo’r gystadleuaeth ar unrhyw adeg mewn amgylchiadau sydd y tu hwnt i reolaeth resymol y Cyngor Tatws.  Ni atebir unrhyw ohebiaeth.

Adnoddau

Er hwylustod, rydym wedi rhannu’n hadnoddau addysgu’n bedwar prif bwnc, sef:

 • Tyfu tatws
 • Adnabod tatws
 • Bwyta’n iach a thatws
 • Coginio tatws

Mae bob adran yn cynnwys cyfoeth o adnoddau gan gynnwys taflenni gwaith, cynlluniau gwersi, a gweithgareddau. Adnoddau>

YN NEWYDD yn 2013
Ry’n ni’n credu ei bod hi’n bwysig bod pawb yn dysgu pa mor wych yw tatws, a sut i’w mwynhau nhw fel rhan o ddeiet iach a chytbwys, felly ar gyfer 2013 rydym wedi ychwanegu adran lawn o adnoddau ar gyfer myfyrwyr Anghenion Addysgol Arbennig .

Hefyd eleni, rydym wedi cynhyrchu canllawiau i’ch helpu i dyfu a chynaeafu cnwd iach.  Astudiwch ein siart ‘ iechyd planhigion ’ i gael y cnwd gorau, ac yna gwiriwch gywirdeb eich canlyniadau gan ddefnyddio’n ‘ canllaw pwyso ’ defnyddiol.

Feedback Form

Enter your details

Feedback