KEY DATES

Cofrestru

Mae cyfnod cofrestru 2020 wedi cau erbyn hyn. Cofrestrwch nawr ar gyfer GYOP 2021. Nifer cyfyngedig o becynnau sydd ar gael felly peidiwch ag oedi.

Sylwer mai DIM ond Ysgolion Cynradd yng Nghymru, Lloegr a’r Alban (5 – 11 oed) sy’n gymwys i gymryd rhan yn y prosiect GYOP ac a fydd yn derbyn pecynnau yn 2021.

Egino

Dechreuwch egino’ch tatws hadyd ar Ddydd Mawrth 16 Chwefror 2021, bydd hyn yn cymryd tua phythefnos.

Gallwch helpu’ch tatws i heneiddio ac egino’n gyflymach drwy eu gosod yn y golau, ac yn bwysicach fyth, mewn lle cynnes. Bydd hyn yn achosi i’r llygaid ar eich tatws ddechrau egino, a ddylai arwain at gnwd gwell.
Dolen i’r cyfarwyddyd egino ar y dudalen gyfarwyddiadau.

Plannu

Dydd Mawrth 2 Mawrth 2021

Bydd yr holl ysgolion sy’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth GYOP yn plannu ar y dyddiad hwn er mwyn rhoi 15 wythnos iddynt dyfu cnwd llwyddiannus cyn y cynaeafu.

Dylech fod wedi egino’ch tatws erbyn hyn, ond peidiwch â phoeni os na, gallwch eu plannu beth bynnag, ond gofalwch nad ydych chi’n rhoi gormod o ddŵr iddyn nhw nes eu bod yn cael cyfle i sefydlu.

Cofiwch labelu eich bagiau tyfu hefyd er mwyn nodi pa fathau o datws sy’n tyfu ynddynt. Dangoswch inni sut wnaethoch chi labelu’ch bagiau ac mi allech chi ennill gwobr ar gyfer eich ysgol.

Tyfu

15 wythnos rhwng y plannu a’r cynaeafu

I dyfu cnwd llwyddiannus o datws yn eich bagiau tyfu, mi fydd angen y canlynol ar eich tatws: golau, dŵr, bwyd, lle ac aer.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gosod eich bag mewn man delfrydol, cadwch y pridd yn llaith ond ddim yn wlyb, a chofiwch ychwanegu mwy o bridd wrth i’r planhigyn dyfu i roi digon o le i’ch tatws dyfu.

Cadwch olwg am dywydd rhewllyd hwyr hefyd, mae planhigion tatws yn casáu rhew!

Cynaeafu

15 Mehefin 2021

Nawr yw’r adeg gyffrous pan fyddwch chi’n canfod a yw eich holl waith caled wedi talu’i ffordd, cwta 15 wythnos ers plannu.

Os tynnwch chi’r topiau gwyrdd oddi ar eich planhigion, mae hynny’n eu gwneud yn hawdd iawn eu tynnu allan o’r bag heb ei ddifrodi, sy’n golygu y gallwch chi ail-ddefnyddio’r bagiau i dyfu rhywbeth arall.

Unwaith bod y tatws allan o’r bag mae’r hwyl yn dechrau, torchwch eich llewys a chwilio drwy’r pridd am eich tatws, ond cadwch olwg am y daten wreiddiol!!

Cystadleuaeth

Rhaid anfon yr holl gynigion ar gyfer GYOP 2021 cyn Dydd Gwener 25 Mehefin 2021.

Cofiwch gadw’ch dau gnwd ar wahân a’u pwyso ar wahân unwaith y byddwch wedi golchi’r baw i ffwrdd.
Cofiwch hefyd bod yn rhaid ichi bwyso’ch tatws mewn gramau.

  • Rhowch y pwysau ar gyfer eich cnwd Roced
  • Rhowch y pwysau ar gyfer eich cnwd Rhanbarthol
  • Rhowch bwysau eich taten unigol fwyaf (unrhyw fath)
  • Rhowch nifer y tatws yng nghnwd un math o datws

Dolen i reolau’r gystadleuaeth