Polisi Preifatrwydd

Dyddiad y’i diwygiwyd ddiwethaf: 17 Mai 18

Cynnwys
 1. Pwy ydyn ni a sut i gysylltu â ni
 2. Pa wybodaeth bersonol a gesglir gennym a pham
 3. Sut fyddwn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth
 4. Sut fyddwn ni’n cadw’ch gwybodaeth yn ddiogel
 5. Pa drydydd parti fydd yn cymryd rhan
 6. Trosglwyddiadau i drydedd wlad
 7. Am ba hyd y byddwn ni’n cadw’ch data
 8. Eich hawliau

 

Preifatrwydd eich Gwybodaeth Bersonol a GYOP (Grow Your Own Potatoes)

Yn y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (AHDB) rydym yn cymryd eich preifatrwydd a diogelwch eich gwybodaeth bersonol o ddifrif. Ni fyddwn byth yn gwerthu’ch data i drydydd parti. Ceir esboniad o sut rydym yn defnyddio ac yn gofalu am eich gwybodaeth yma.

 1. Pwy ydyn ni a sut i gysylltu â ni:

  Mae’r prosiect Grow Your Own Potatoes (GYOP) yn cael ei redeg gan AHDB. Bydd yr wybodaeth a ddarparwch yn cael ei chadw gan AHDB, rydym yn fwrdd lefi statudol ar draws y Deyrnas Unedig a gallwch ddysgu mwy amdanon ni ar www.ahdb.org.uk . Os oes gennych chi gwestiwn gallwch gysylltu â’r tîm addysg ar E: [email protected] neu Ff: 024 7647 8774. Neu gallwch ysgrifennu at Y Swyddog Diogelu Gwybodaeth (DPO), AHDB, Stoneleigh Park, Kenilworth, Warwickshire, CV8 2TL neu E: [email protected].

 2. Pa wybodaeth bersonol a gesglir gennym a pham:

  Pan fyddwch chi’n cofrestru am becyn tyfu AM DDIM ar gyfer eich ysgol, bydd yr wybodaeth bersonol a gasglwn ni’n cynnwys eich teitl, enw cyntaf, cyfenw, teitl swydd, rhif ffôn cyswllt, a chyfeiriad post ac e-bost yr ysgol er mwyn inni allu gweinyddu eich prosiect GYOP.

 3. Sut fyddwn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth bersonol:

  Byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i bostio’ch pecyn tyfu AM DDIM atoch chi ac er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi am y prosiect yn ystod y broses 14 wythnos. Yn ogystal â rhoi gwybod ichi dros y ffôn os yw eich ysgol wedi ennill cystadleuaeth. Byddwn hefyd yn cysylltu â chi i’ch gwahodd i gofrestru ar gyfer GYOP yn y dyfodol.

  Gallwn hefyd ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol i ofyn am adborth ar: y prosiect GYOP, unrhyw newidiadau a wnawn ni, neu’r adnoddau a gynhyrchir gennym. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn gwella GYOP a’n hadnoddau at eich defnydd chi.

 4. Sut fyddwn ni’n cadw’r wybodaeth yn ddiogel:

  Byddwn yn sicrhau bod yna reoliadau technegol priodol yn eu lle i ddiogelu’ch gwybodaeth bersonol. Er enghraifft, rydym yn amgryptio ac yn storio data o fewn rhwydwaith ac amgylchedd cwmwl diogel AHDB.

  Pan fyddwn ni’n defnyddio cyflenwyr trydydd parti neu bartneriaid i broses data personol, rydym yn sefydlu contract neu gytundeb rhannu data sy’n gosod ein disgwyliadau a’n gofynion, yn enwedig ynghylch sut maen nhw’n rheoli data personol ac yn cydymffurfio’n llwyr â holl ddeddfwriaeth Diogelu Data’r Deyrnas Unedig.

 5. Pa drydydd parti fydd yn cymryd rhan:

  Bydd GYOP yn defnyddio platfform ebost trydydd parti (Campaign Monitor) i anfon diweddariadau ebost rheolaidd yn ystod y rhaglen. Mae ein holl becynnau tyfu GYOP yn cael eu cyflenwi a’u dosbarthu gan asiantaeth arbenigol, sef WCF Phoenix, sydd â thrwydded i drafod hadau byw. Bydd y trydydd partïon hyn yn trin eich gwybodaeth bersonol yn gyfrinachol.

  Ni fyddwn byth yn gwerthu’ch gwybodaeth bersonol chi i drydydd parti ac ni fyddwn yn rhyddhau eich gwybodaeth bersonol i unrhyw gwmnïau y tu allan i AHDB at eu dibenion postio neu farchnata.

 6. Trosglwyddiadau i drydedd wlad:

  Mae system a chyfleusterau storio AHDB ei hun o fewn Ardal Economaidd Ewrop (EEA). Mae serfwyr Campaign Monitor yn yr Unol Daleithiau, lle ceir protocol diogelu data cydnabyddedig, sef yr EU-US Privacy Shield.

 7. Am ba hyd fyddwn ni’n cadw’ch data:

  Tra byddwch chi’n cymryd rhan yn y prosiect GYOP byddwn yn cadw’ch gwybodaeth bersonol. Serch hynny, mi fydd angen ichi ail-gofrestru bob blwyddyn i gymryd rhan yn y prosiect a derbyn eich pecyn tyfu AM DDIM. Unwaith y byddwch chi’n rhoi’r gorau i gymryd rhan, byddwn yn dileu eich manylion ar ôl 36 mis.

 8. Eich Hawliau:

  Yn ôl y gyfraith mae gennych hawliau penodol dros y data personol a gedwir gennym – ewch i www.ico.org.uk i gael cyfarwyddyd ar eich hawliau. Mae gennych yr hawl i ofyn inni gywiro unrhyw wallau, yr hawl i ofyn am gopi o’r data personol sydd gennym ar eich cyfer, a’r hawl i wrthwynebu (ar sail eich sefyllfa benodol) unrhyw brosesu gan yr ADHB, yn ogystal â’r hawl i gael data personol wedi’i ddileu pan na fydd ei angen bellach at y diben y’i casglwyd ar ei gyfer yn wreiddiol. I ofyn ynghylch ymarfer unrhyw un o’r hawliau hyn, cysylltwch â ni drwy’r dudalen Cysylltu â Ni. Gall fod angen inni wirio’ch manylion adnabod cyn rhoi sylw i’ch cais.